Shortfilm

โครงการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video “ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่

ปัจจุบัน กระแสสุขภาพมาแรง ทำให้หลายคนทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ประกอบกับในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชียกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีก 10 ปีข้างหน้า ทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ หลักประกัน และสวัสดิการผู้สูงอายุที่ควรมี

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) บริษัทในเครือผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หรืองาน “InterCare Asia 2017” ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งมีแนวคิดการจัดงานจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของไปเทศในอนาคตอันใกล้ ที่ประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชียกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีก 10 ปีข้างหน้า ทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ หลักประกัน และสวัสดิการผู้สูงอายุที่ควรมี

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการส่งเสริมให้นักศึกษาในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมที่จะเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวของผู้สูงอายุไทยในมุมมองที่แตกต่าง ที่จะนำไปสู่การจุดประกายสังคมให้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด จึงได้ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าว จัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ“ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่” เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยกำหนดรับสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2560

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน InterCare Asia 2017
 • เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแสดงศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์

รายละเอียดการประกวด

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 • 1.1 ประเภทนักเรียนนักศึกษา ไม่เกิดระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน
 • 1.2 ประเภทบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี
2. คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • 2.1 ให้ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่”
 • 2.2 ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ผู้จัดงานไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • 2.3 ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 • 2.4 ความยาว 3-5 นาที (รวม Title และ End Credits)
 • 2.5 ใส่โลโก้งาน InterCare Asia ไว้ช่วงท้ายผลงานก่อนขึ้น End Credit

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.intercare-asia.com และส่งใบสมัครและผลงานมาที่ intercare.shortfilm@gmail.com
2. สามารถส่งผลงานที่เคยผลิตระหว่างการเรียนการสอนเข้าประกวดได้ โดยต้องไม่เคยได้รับรางวัลจาก ที่ใดมาก่อน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม3.4ผู้จัดงานมีสิทธินาผลงานที่ส่งประกวดไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนาเสนอ 30 คะแนน
3. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 30 คะแนน
4. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง 25 คะแนน
5. การรับรู้และความนิยมจากยอดวิว ยอดไลค์ ในFacebook 15 คะแนน

รางวัล

1. ประเภทนักเรียนนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

2. ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน 12 มิถุนายน 2560
 • คัดเลือกผลงาน เหลือประเภทละ 10 ผลงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 • เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook.com/intercareexpo เพื่อบุคคลทั่วไปได้รับชม และจัดเก็บคะแนนจากจำนวนผู้เข้าชม และยอดไลด์ ยอดแชร์
 • ประกาศผล 30 มิถุนายน 2560
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลในวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกมลชนก ทับทิม โทร. 085-532-2322 อีเมล์. intercare.shortfilm@gmail.com