Onsite Acvitities

ตารางกิจกรรม เวทีกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00-11.30 น. พิธีเปิดงาน “InterCare Asia 2023”
เวลา 11.30-12.15 น. Share & Care ตอน “Stroke-Strong” คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
(Share & Care by O-lunla)
เวลา 12.30-13.15 น. Workshop “ลูกบีบกุ๊กไก่” เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อนิ้วมือ
โดย คุณสุภาภรณ์ สมัครชัย นักสันทนาการประจำ Prompt Care Academy
เวลา 13.30-14.15 น. “Zumba ส่ายสะบัดโรค” โดย ครูหนุ่ม ยอดชาย ยมะคุปต์
(Share & Care by O-lunla)
เวลา 14.30-15.15 น. “Holistic Wellness” โดยคุณสุทธิวรรณ อมาตยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ SME
และคุณสุนัย วชิรวรากร นายกสมาคมสปาไทย
เวลา 15.30-16.15 น. การเสวนา “การบูรณาการศาสตร์การแพทย์ภูมิปัญญาและการแพทย์ตะวันออกให้อายุยืน”
โดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ คณบดี และ
อาจารย์ พทป. แวสะมิง แวหมะ รองคณบดี วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต
ดำเนินรายการโดย พญ.ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA)
เวลา 16.30-17.15 น. “การออมและการลงทุนเพื่อตัวเองและครอบครัวที่เรารัก”
โดย คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ กองทุนบัวหลวง (Share & Care by O-lunla)
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
เวลา 10.15-10.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
เวลา 10.00-10.25 น. “ชี่กงไท่เก๊ก” โดย Senior Club
เวลา 10.30-11.15 น. Workshop “อาหารเล่าเรื่อง” โภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
โดย ดร.มลนพรรษ สงค์พิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเชิงฟังก์ชันสำหรับ
ผู้ป่วย NCDs และเจ้าของแบรนด์ New Season
คุณภัคคินัยกร ภรนรา ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารองค์รวมเพื่อสุขภาพและ
รสชาติอาหารที่ดี
(Prompt Care Academy)
เวลา 11.30-12.15 น. “ชวนรู้จักการแพทย์บูรณาการเพื่อการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ”
โดย ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) ม.ธุรกิจบัณฑิต
และ ผศ. นพมาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาลัยการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
(TMWTA)
เวลา 12.30-13.15 น. “ปรับบ้านปลอดภัย สูงวัยไม่ล้ม” (Friendly Design)
โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
เวลา 13.30-15.15 น. พิธีมอบรางวัล “โครงการผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ 2566″
(Senior Care Business Quality Award 2023) และ
Excellent Senior Service Award 2023
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย
เวลา 15.30-16.15 น. “Fit & Firm ออกกําลังกายด้วยจานกระดาษ” โดย ดร.ชลชัย อานามนารถ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
(Share & Care by O-lunla)
เวลา 16.30-17.15 น. “โภชนาการและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย และการออกกำลังกายป้องกันโรค”
โดย SOOK Enterprise by สสส.
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
เวลา 10.00-10.25 น. กิจกรรม โดย Young Happy
เวลา 10.30-11.15 น. “สุขภาพดีทุกช่วงวัย เริ่มได้ที่ DNA”
โดย ดร. จาริกา มากคช CEO DNAcanvas และ คุณกฤษณ์ ภัทราวงศ์วิสูตร
Business Development Manager บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด
เวลา 11.30-12.15 น. “รู้ใจสมอง ท้าชนความเหงา” โดย ผศ.ดร.กบ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (Share & Care by O-lunla)
เวลา 12.30-13.15 น. “Open Your Mind…The Trend of Women Sexual Wellness”
เปิดโลกนวัตกรรมสุขภาพเพศ
โดย นพ. เจนวิทย์ พุทสีเสน สูตินรีแพทย์และแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ
CEO of JASS INDUSTRY GROUP, Thailand
(TMWTA)
เวลา 13.30-14.15 น. “เคล็ด(ไม่)ลับบริหารกายสไตล์ Silver Age”
แนวทางการออกกำลังกายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต
โดย คุณรสสุคนธ์ ซันจวน ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ
ร่างกายของผู้สูงอาย(Prompt Care Academy)
เวลา 14.30-15.15 น. การเสวนา “Art of Healthy Living”
โดย นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี ประธานวิชาการสมาคมแพทย์ระบาดวิทยา และ
นพ. จิรยศ จินตนาดิลก อายุรแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ ด้านผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ดำเนินรายการโดย นพ. มัยธัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
(TMWTA)
เวลา 15.30-16.15 น. Workshop “วัยเก๋าทันสมัย” เสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ Application Form
(Prompt Care Academy)
เวลา 16.30-17.15 น. “นวัตกรรมภูมิปัญญาพืชจิ๋วโปรตีนสูง ll WolffiaX GI ประเทศไทย”
โดย ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ – CEO JSP Pharma PCL
และ ดร. อันนา ปาจรียางกูร – Founder & CEO DrWellnessX Co., Ltd.
(TMWTA)
Pre-registration