สัมมนา: Intercare Asia 2022

วันที่ 27 ตุลาคม 2565
เวลา 10:00-10:45 น.Stroke โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทันป้องกันอัมพาต
โดย นายแพทย์สุวินัย บุษราคัมวงษ์
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
เวลา 11:00-11:45 น.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน Preventive Long – Term Care (PLC)
โดย นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ
ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เวลา 13:00-13:45 น.การแสดงของผู้สูงวัย 3 ชุด (ชุดที่ 1 สดใสวัยชรา/ ชุดที่ 2 บาสโลบ/ ชุดที่ 3 ผู้เฒ่ามักม่วนร้องรำนำสื่อ)
โดย อาสาสูงวัยรู้ทันและเฝ้าระวังสื่อ
เวลา 15:00-15:45 น.Mobile Healthcare for the senior
โดย คุณศรัณยู ชเนศร์ รองประธานอำนวยการกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
เวลา 16.00-16.45น."เครียด โกรธ กังวล เหงา ซึมเศร้า ภาวะที่พบมากขึ้นในผู้สูงอายุ : Well-being เป็นคำตอบหรือไม่"
โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ รพ.นครธน
วันที่ 28 ตุลาคม 2565
เวลา 10:00-10:45 น.การแสดงอังกะลุง/ การแสดงรำพัด/ การแสดงลีลาศ
โดย Senior Club
เวลา 11:00-11:45 น.Care Giver การจัดคอร์สอบรม การป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
โดย น.ส.กัลยา ทรงสนั่น พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
เวลา 13:00-14:15 น.“ชุมชนสูงวัย ไร้รอยต่อความเป็นอยู่ที่ดีด้วยเทคโนโลยี” Wellness for Aging Community by Technology
โดย นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ
นายกสมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้อำนวยการ รพ. ผู้สูงอายุ
Chersery Home International
ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ
หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ดีที่ (Well-living Design Research Team)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คุณธนาการ พรหมยศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด (YoungHappy)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร. นพัฐกานต์ เกิดแสง
เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสุขภาพไทย
เวลา 15:00-15:45 น.Story telling about Young Smart project การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

โดย คุณชานันท์ วัฒนสุนทร
Assistance Vice President-Manpower Management and Organization Development
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 11:00-11:45 น.Care Giver การจัดคอร์สอบรม และ มอบใบรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรม "การออกกำลังกายเบื้องต้นในผู้สูงอายุ"
โดย รพ.กล้วยน้ำไท
เวลา 13:00-13:45 น.การดูแลใจผู้สูงวัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 14:00-14:45 น.บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ (Safety Home for Retiree)
โดย รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์ อาจารย์ประจำศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 15:00-15:45 น.Corporate Wellness & Trends
โดย คุณสุวดี ปาจรียากูร Founder and CEO SmartLifeSmartHealth Wellness Platform / Secretary General สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย
เวลา 16.00-16.45น.สร้างพลังวัย40+ จิตฟิตกาย
โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
Pre-registration