Intercare Asia

Headline : Thainakarin Cancer Center

Brand : Thainakarin Hospital

Description : โรงพยาบาลไทยครินทร์ ป้องกัน-ค้นหา-รักษา-ฟื้นฟู ดูแล ‘มะเร็ง’ ครบทุกมิติ
Thainakarin Hospital Precision Cancer Care Primary Prevention, Precise Diagnosis, Personalized Medicine and Enhance Health.

Type of product or service : Health services / บริการพยาบาล

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (THAINAKARIN HOSPITAL)

Company profile : โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536

ประกอบด้วยความ ร่วมมือระหว่างแพทย์ และกลุ่มนักธุรกิจ
– คุณจตุพร สิหนาทกถากุล : ประธานกรรมการ
– พลโทอนุชิต สินาดโยธารักษ์ : อดีตกรรมการ ผู้อำนวยการบริหาร
– นายแพทย์ เจริญ มีนสุข : กรรมการผู้อำนวยการแพทย์

เปิดบริการแผนกหลัก 6 แผนก ได้แก่
– แผนกอายุรกรรม
– แผนกสูติ-นรีเวช
– แผนกตา-หู-คอ-จมูก
– แผนกศัลยกรรม
– แผนกกุมารเวชกรรม
– แผนกทันตกรรม

แผนกอื่นๆ ได้แก่
– แผนกฉุกเฉิน
– แผนกเอกซเรย์
– แผนกเภสัชกรรม
– แผนกกายภาพบำบัด
– แผนกวิเคราะห์โรค
– แผนกผู้ป่วยใน ที่ชั้น 5,6,7 และ 8

ฝ่ายสนับสนุนบริการ ได้แก่
– แผนกเวชระเบียน
– แผนกติดต่อสอบถาม
– แผนกโภชนาการ
– แผนกวิศวกรรม
– แผนกรักษาความปลอดภัย
– แผนกเคหกรรม
– แผนกยานพาหนะ

งานด้านสำนักงาน
– สำนักผู้อำนวยการบริหาร
– สำนักผู้อำนวยการแพทย์
– ฝ่ายการพยาบาล
– ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Booth Number : T36

Pre-registration