Intercare Asia

Headline : Tria Medical Wellness Center

Brand : Tria Medical Wellness Center

Description : ตรัยญาเชื่อว่าระบบทุกอย่างภายในร่างกายเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้งหมด หากขาดหรือเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ร่างกายก็จะขาดความสมดุล นำไปสู่การเกิดโรคเราจึงยึดหลักปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์ทางเลือกและวิทยาการสมัยใหม่ด้วยความพร้อมของผู้ชำนาญการ จากหลากหลายสาขา และอุปกรณ์ในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่ทันสมัย

Type of product or service : Health services / บริการพยาบาล

Advantages of product : วิทยาการสมัยใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา

Industries & Business targeted : กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์, Wellness Agents, ประกัน

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : Tria Medical Wellness Center

Company profile : ตรัยญาเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพ จากภายในสู่ภายนอกด้วยวิทยาการสมัยใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา พร้อมอุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา ขึ้นทะเบียนจดแจ้งเป็น สหคลินิก โดยมี แพทย์หญิง. พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์ เป็นผู้ดำเนินสถานพยาบาล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงปัจจุบัน มุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมด้วยปรัชญาพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ Cell : สุขภาพของระบบชีวเคมีในร่างกาย พื้นฐานการทำงานของระดับเซลล์ Body : สุขภาพของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในแง่ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และการเผาผลาญออกซิเจน Mind : สุขภาพของอารมณ์ ในการจัดการกับความเครียดและสิ่งกระตุ้น เพราะเราเชื่อว่าระบบทุกอย่างภายในร่างกายเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้งหมด หากขาดหรือเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ร่างกายก็จะขาดความสมดุล นำไปสู่การเกิดโรคเราจึงยึดหลักปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์ทางเลือกและวิทยาการสมัยใหม่ด้วยความพร้อมของผู้ชำนาญการ จากหลากหลายสาขา และอุปกรณ์ในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่ทันสมัย

Booth Number : T27

Pre-registration