Visitor Profile

  1. ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก
  2. นักลงทุนโครงการดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักตากอากาศสำหรับผู้สูงอายุ
  3. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
  4. โรงพยาบาล, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  5. นักกายภาพบำบัด
  6. สถาบันและหน่วยงานต่างๆ
  7. ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป