Intercare Asia

Headline : ที่พักเวลเนส (Wellness Accommodations)

Brand : อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ (Amaravati Wellness Center)

Description : อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ คือ เวลเนสแบบองค์รวมที่โดดเด่น ผสมผสานการรักษาแบบดั้งเดิมเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ ทีมงานมืออาชีพที่มีคุณวุฒิของเราประกอบด้วยครูสอนโยคะที่ผ่านการรับรอง นักบำบัดอายุรเวทที่มีประสบการณ์ นักบำบัดด้วยการนวดที่ได้รับใบอนุญาต และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ สมาชิกทุกคนของทีมงานทุ่มเทเพื่อให้การดูแลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย สถานที่ของเรามีอุปกรณ์ล้ำสมัยและพื้นที่ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มประสบการณ์การบำบัด เรามีบริการที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกโยคะและสมาธิ การบำบัดอายุรเวท โปรแกรมล้างพิษ และการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ศูนย์สุขภาพอามาราวดีมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเน้นการปฏิบัติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์สุขภาพอามาราวดีจึงเป็นสถานที่ที่คุณสามารถผ่อนคลาย รักษา และบรรลุสุขภาพที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟู

Amaravati Wellness Center stands as a beacon of holistic health and rejuvenation, combining traditional healing practices with modern scientific advancements. Our team of highly qualified professionals includes certified yoga instructors, experienced Ayurvedic practitioners, licensed massage therapists, and nutrition experts. Each member of our staff is dedicated to providing personalized care tailored to meet the unique needs of every client. Our facility boasts state-of-the-art equipment and serene, meticulously designed spaces that enhance the therapeutic experience. We offer a wide range of services, including yoga and meditation sessions, Ayurvedic treatments, detox programs, and nutritional counseling, all aimed at fostering physical, mental, and spiritual well-being. The center is committed to maintaining the highest standards of cleanliness, safety, and client satisfaction. With a focus on sustainable and eco-friendly practices, Amaravati Wellness Center provides a sanctuary where you can unwind, heal, and achieve optimal health in a nurturing and supportive environment.

Type of product or service : เวลเนสองค์รวม (Holistic Wellness)

Advantages of product : The products and services offered by Amaravati Wellness Center come with numerous advantages, designed to promote comprehensive health and well-being. Here are some key benefits:
1. Holistic Approach: Combines ancient healing practices with modern science to provide a well-rounded approach to health.
2. Personalized Care: Tailored therapies and treatments to meet the unique needs of each client, ensuring effective and targeted care.
3. Experienced Professionals: Staffed with certified yoga instructors, experienced Ayurvedic practitioners, licensed massage therapists, and nutrition experts dedicated to client well-being.
4. Diverse Services: Offers a wide range of services, including yoga, meditation, Ayurvedic treatments, detox programs, and nutritional counseling, addressing various aspects of health.
5. State-of-the-Art Facilities: Equipped with the latest technology and designed to provide a serene and therapeutic environment.
6. Focus on Sustainability: Committed to eco-friendly practices, promoting both personal health and environmental responsibility.
7. High Standards of Cleanliness and Safety: Ensures a safe and hygienic environment for all treatments and services.
8. Stress Relief and Relaxation: Provides a tranquil sanctuary where clients can unwind and rejuvenate, reducing stress and promoting mental well-being.
9. Enhanced Physical Health: Through targeted therapies and personalized fitness programs, clients can improve physical health and fitness levels.
10. Improved Mental Clarity and Emotional Balance: Yoga and meditation practices enhance mental clarity, emotional stability, and overall peace of mind. By integrating these advantages, Amaravati Wellness Center creates an optimal environment for healing and personal growth, helping clients achieve and maintain their best health.

Industries & Business targeted :
1. Corporate Sector: Companies looking to provide wellness programs for their employees to reduce stress, improve productivity, and promote a healthy work-life balance.
2. Healthcare Industry: Hospitals, clinics, and healthcare providers seeking complementary therapies and wellness programs to enhance patient care.
3. Hospitality and Tourism: Hotels, resorts, and travel agencies offering wellness packages and retreats to attract health-conscious travelers.
4. Non-Profit Organizations: NGOs and community groups focused on health promotion and disease prevention, seeking partnerships for wellness programs.
5. Individual Consumers: Health-conscious individuals, including professionals, retirees, and wellness enthusiasts, looking for personalized wellness solutions.

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่เป็นอยู่ดี (Chiang Mai Wellbeing Social Enterprise)

Company profile : เราเริ่มประกอบธุรกิจด้านเวลเนส หรือ ธุรกิจที่บริการเพื่อความเป็นอยู่ดีของผู้รับบริการ ในปี พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน โดยเริ่มต้นในชื่อของธุรกิจว่า “บริษัท อาร์ทอินโฟ จำกัด” ซึ่งเป็นการเริ่มธุรกิจด้วยปรัชญาที่ว่า “ช่วยกัน แบ่งปัน และเติบโตไปด้วยกัน” โดยผู้ก่อตั้งคือ นายฤทธี คุรุสิงห์ ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายทั้งด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม ประกันภัยประกันชีวิต การตลาด การเงินที่ปรึกษาการเงิน จากสถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในชื่อปัจจุบันว่า บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในชื่อปัจจุบันว่า บริษัท ฟิลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้นเมื่อเกษียณอายุจากงานประจำ ได้ริเริ่มทำธุรกิจ ที่สามารถทำร่วมกันได้กับครอบครัว จึงได้เริ่มต้นทำสัญญาบริหารทรัพย์สิน กับ บริษัท อมราวตี จำกัด ของท่านอาจารย์ ดร.พุทธจรัล พุทธจรัล ที่ถือครองทรัพย์สินภายใต้ชื่อ “อาศรมอมราวตี” โดยผู้ก่อตั้งและครอบครัวได้ร่วมกันสร้างธุรกิจและแบรนด์ ดังนี้ อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ (Amaravati Wellness Ceter) : ประกอบการด้านที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการด้านเวลเนส : https://www.amaravatiwellness.com โอรีแกนสปา (Origan Spa) : ประกอบการด้านสปาเพื่อสุขภาพ ที่ให้บริการแบบผสมผสานทั้งสปาของลานนา ไทย และอายุรเวท : https://www.origanspa.com ร้านอาหารมังสวิรัติเอ็กซ์ออนเอริธ์ (X On Earth Vegetarian Restuarant) : ให้บริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นเฉพาะมังสวิรัติ และวีแกน และเชี่ยวชาญพิเศษด้านอาหารอินเดียอายุรเวท : https://www.xonearth.com ฉัมบูคาเฟ่ (Shambhu Cafe) : ให้บริการด้านธาราบำบัด (Hydrotherapy หรือ Aquatherapy) ซึ่งถือเป็นที่แรก ๆ ของเชียงใหม่ที่ให้บริการแบบองค์รวม : https://www.shambhucafe.com โดยได้ร่วมกันฝ่าฟันความยาวลำบากในช่วงของวิกฤตการณ์ โควิค-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึง เดือนธันวาคม 2565 เป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่เริ่มธุรกิจได้เพียง 8 เดือน ในระหว่างวิกฤตการณ์ดังกล่าวทีมบริหารได้เปิดบริการพิเศษแก่ ชาวต่างชาติ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ เนื่องจากการสั่งปิดสนามบิน และการเดินทางต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทย และต่างชาติ โดยให้บริการที่พักในราคาที่มีส่วนลดกว่า 87% สำหรับห้องพัก (ราคาปกติ 1,500 บาท เหลือ 200 บาทต่อคืน) และ 67% สำหรับอาหาร (ราคาปกติ 150 บาท เหลือ 50 บาทต่อมื้อ) เพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านั้นสามารถพำนักพักพิงได้ในช่วงแห่งความยากลำบาก และผลจากการเปิดบริการพิเศษนี้ ทีมงานได้ให้บริการแก่ชาวต่างชาติเป็นจำนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 8 ชาติ (สหรัฐอเมริกา, อาร์เจนติน่า, บาซิล, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, อิหร่าน และสเปน) และชาวไทยอีกจำนวน 3 ท่าน โดยในจำนวนนี้มี 1 รายที่ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ และอีกหนึ่งรายชำระเพียงบางส่วน ซึ่งทีมงานได้ให้การยอมรับ และช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเหมือนกับลูกค้าปกติทั่วไป จนกระทั่งสถานการณ์การเดินทางภายในประเทศเปิดกว้างในอีกห้าเดือนถัดมา และด้วยการบริการพิเศษดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวทางของการทำธุรกิจ ที่สามารถทำรายได้ และในขณะเดียวกัน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ตามความจำเป็นและความสามารถของธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในช่วงวิกฤตการณ์ ทีมงานได้ร่วมกับชุมชนดำเนินการในเรื่องของ Eco System และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเส้นทางแม่ริม-สะเมิง การจัดตั้งกลุ่มเสน่ห์แม่ริม (เพื่อพัฒนาพื้นที่สองฝั่งคลองชลประทานแม่แตง-เชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วง น้ำรางเหมืองผ่า ไปจนถึง วัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการของประชาชน และพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปากทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวในถนนสายแม่ริม-สะเมิง หรือ 1096) โดยได้รับความช่วยเหลือจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดการกับปัญหาขยะและมลภาวะในพื้นที่ อันได้แก่ บ่อขยะแบบฝังกลบในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลแม่แรม และ อาคารพักขยะในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลริมใต้ ทั้งสองที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากพื้นที่ประกอบการในรัศมี 500 เมตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2545 และได้ยุติลงในเดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยคำสั่งปิดบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาล และในปี พ.ศ. 2566 เราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐถึงสามหน่วยงานประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบรางวัล “ชนะเลิศ” ในกิจกรรมยกระดับการบริหารและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Chiang Mai Care Campaign เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพด้านอาหารวีแกน ปี พ.ศ. 2565 ในระดับหนึ่งดาว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบประกาศนียบัตรด้าน “เป็นศูนย์เวลเนสที่ได้รับการรับรอง” ทั้งด้านที่พัก สปาเพื่อสุขภาพ และร้านอาหาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ Thailand Wellness Business Make Over ได้คัดเลือกโปรแกรมของเราเป็นหนึ่งใน 20 แห่งทั่วประเทศไทย และได้รางวัลในลำดับที่ 9 ประกาศ ณ เดือนมิถุนายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ STGs (Sustainable Tourism Goals) ได้มอบประกาศนียบัตร Sustainable Tourism Acceleration Rating ในระดับ 5 ดาว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้มอบประกาศนียบัตรในด้าน เป็นต้นแบบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยเป็นหนึ่งใน 11 แห่งทั่วประเทศไทย จากการดำเนินการทั้งหมดข้างต้นของเรา ทีมงานจึงได้ได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจาก “ธุรกิจครอบครัว” เป็น “ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือวันที่ดังกล่าวเป็นการจัดตั้ง “บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่เป็นอยู่ดี จำกัด” อย่างเป็นทางการ และจากผลของการก่อตั้งดังกล่าว เราได้กำหนดปรัชญาและเป้าหมายการดำเนินการภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคมไว้ดังนี้ ปรัชญา เราเชื่อมั่นในความสามารถของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ที่สามารถเยียวยาและรักษาตนเองได้ ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายและวิถีธรรมชาติ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ และการฝึกอย่างง่าย มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อชีวิตของมนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาจากอุตสาหกรรมยาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมในระยะยาว เป้าหมายดำเนินการ เราได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ด้านประกอบด้วย ช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีด้วยวิถีธรรมชาติ : เรามุ่งมั่นจัดหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช้ยาของอุตสาหกรรมยา สำหรับอาการต่าง ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ และความดันโลหิตผิดปกติ เป้าหมายของเราคือการนำเสนอการเยียวยา ด้วยวิถีธรรมชาติ และสมุนไพร เพื่อให้บุคคลมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของตน สร้างงานสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ : เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ประสบปัญหา หรือ ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือชุมชนด้วยการมอบโอกาสการจ้างงานที่มีความหมาย จัดการกับความท้าทายของชุมชนและสิ่งแวดล้อม : เรามุ่งมั่นเผชิญกับความท้าทายในท้องถิ่น ด้วยการเปิดตัวโครงการริเริ่มที่กำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของเรา คือ การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ การลงทุนในกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม : เราทุ่มเทเพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยการจัดสรรผลกำไร 70% ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มทางสังคม และ ลงทุนในองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนซ้ำในธุรกิจของเราเอง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน ให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา : เราเชื่อในการแบ่งปันความสำเร็จ ผลกำไร 30% ของเราจะถูกแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นของเรา โดยตระหนักถึงบทบาทของพวกเขาในการเติบโตและความสำเร็จของเรา สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองที่เราร่วมกันสร้างขึ้น

Booth Number : T07

Intercare Asia

Headline : โอรีแกนสปา (Origan Spa)

Brand : Origan Spa

Description : โอรีแกนสปามีชื่อเสียงในด้านคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในแม่ริม และความมุ่งมั่นต่อสุขภาพแบบองค์รวม สปาของเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงและได้รับการรับรอง แต่ละคนผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการนวดและการบำบัดต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ เราใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในทุกทรีตเมนต์ สถานที่ของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย ออกแบบมาเพื่อมอบบรรยากาศที่เงียบสงบและหรูหรา เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเข้าสปาให้ดียิ่งขึ้น เรามีบริการที่หลากหลาย เช่น การบำบัดด้วยกลิ่นหอม การนวดเนื้อเยื่อลึก การทำทรีตเมนต์หน้า และการบำบัดร่างกาย ทั้งหมดนี้ปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โอรีแกนสปา มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดและการปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นเลิศทำให้ทุกครั้งที่มาเยือนคุณจะได้รับการผ่อนคลายและฟื้นฟูที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้ โอรีแกนสปา เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการคืนความสมดุลและสุขภาพที่ดีในชีวิต

Origan Spa is renowned for its exceptional quality in Mae Rim and commitment to holistic wellness. Our spa features a team of highly skilled and certified therapists, each expertly trained in various massage techniques and therapeutic practices. We utilize premium, all-natural products sourced from trusted suppliers to ensure the highest standards of safety and effectiveness in all treatments. Our state-of-the-art facilities are designed to provide a serene and luxurious environment, enhancing the overall spa experience. We offer a comprehensive range of services, including aromatherapy, deep tissue massage, facials, and body treatments, all tailored to meet the unique needs of our clients. Origan Spa is dedicated to maintaining rigorous hygiene standards and sustainable practices, ensuring a safe and eco-friendly environment. Our commitment to excellence ensures that every visit provides unparalleled relaxation and rejuvenation, making Origan Spa the ultimate destination for those seeking to restore balance and well-being in their lives.

Type of product or service : Fitness Spa Yoga / ฟิตเนส สปาและโยคะ

Advantages of product : Origan Spa offers a host of advantages that set it apart as a premier destination for holistic wellness:
1. Expertise and Professionalism: Staffed by certified therapists skilled in various massage techniques and holistic treatments, ensuring high-quality service.
2. Premium Natural Products: Uses top-tier, natural products for safety and effectiveness in all treatments, enhancing the spa experience.
3. State-of-the-Art Facilities: Provides a luxurious and serene environment designed to promote relaxation and rejuvenation.
4. Customized Treatments: Tailors treatments to meet individual needs, ensuring personalized care and optimal results.
5. Comprehensive Services: Offers a wide range of services including aromatherapy, deep tissue massage, facials, and body treatments, catering to diverse wellness needs.
6. Hygiene and Safety Standards: Maintains rigorous hygiene protocols and safety measures to guarantee a clean and secure environment for clients.
7. Holistic Approach: Focuses on holistic health, promoting both physical and mental well-being through integrated therapies.
8. Relaxing Atmosphere: Provides a tranquil sanctuary where clients can escape daily stresses and achieve profound relaxation.
9. Commitment to Sustainability: Upholds eco-friendly practices, supporting environmental responsibility alongside personal wellness.
10. Client Satisfaction: Ensures exceptional customer service and a memorable spa experience, fostering long-term client relationships and loyalty. These advantages combine to make Origan Spa a preferred choice for those seeking comprehensive wellness solutions and a sanctuary for relaxation and rejuvenation.

Industries & Business targeted : The target buyers of Origan Spa span various industries and business sectors, reflecting the broad appeal of wellness and relaxation services. Key target groups include:
1. Corporate Sector: Companies seeking to enhance employee well-being through wellness programs, stress-relief packages, and team-building retreats.
2. Hospitality and Tourism: Hotels, resorts, and travel agencies looking to offer premium spa services to attract and satisfy health-conscious travelers.
3. Healthcare Industry: Hospitals, clinics, and healthcare providers interested in complementary therapies to support patient care and recovery.
4. Fitness and Sports: Gyms, fitness centers, and sports teams seeking holistic treatments for their clients and athletes to aid in recovery and overall wellness.
5. Real Estate: Developers and property managers incorporating wellness amenities in residential and commercial properties to enhance value and appeal.
6. Event Planners: Professionals organizing corporate events, weddings, and special occasions, looking to offer relaxation and wellness experiences as part of their services.
7. Beauty and Wellness Retail: Stores and brands focusing on health and beauty products, seeking partnerships for exclusive spa treatments and promotional events.
8. Educational Institutions: Schools, universities, and training centers interested in wellness programs to support the mental and physical health of students and staff.
9. Non-Profit Organizations: NGOs and community groups dedicated to health promotion and disease prevention, seeking wellness programs for their members.
10. Individual Consumers: Health-conscious individuals, including professionals, retirees, and wellness enthusiasts, looking for personalized spa services to maintain and enhance their well-being. By targeting these diverse sectors, Origan Spa can effectively reach a wide audience, promoting holistic health and relaxation across various communities and industries.

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่เป็นอยู่ดี (Chiang Mai Wellbeing Social Enterprise)

Company profile : เราเริ่มประกอบธุรกิจด้านเวลเนส หรือ ธุรกิจที่บริการเพื่อความเป็นอยู่ดีของผู้รับบริการ ในปี พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน โดยเริ่มต้นในชื่อของธุรกิจว่า “บริษัท อาร์ทอินโฟ จำกัด” ซึ่งเป็นการเริ่มธุรกิจด้วยปรัชญาที่ว่า “ช่วยกัน แบ่งปัน และเติบโตไปด้วยกัน” โดยผู้ก่อตั้งคือ นายฤทธี คุรุสิงห์ ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายทั้งด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม ประกันภัยประกันชีวิต การตลาด การเงินที่ปรึกษาการเงิน จากสถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในชื่อปัจจุบันว่า บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในชื่อปัจจุบันว่า บริษัท ฟิลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้นเมื่อเกษียณอายุจากงานประจำ ได้ริเริ่มทำธุรกิจ ที่สามารถทำร่วมกันได้กับครอบครัว จึงได้เริ่มต้นทำสัญญาบริหารทรัพย์สิน กับ บริษัท อมราวตี จำกัด ของท่านอาจารย์ ดร.พุทธจรัล พุทธจรัล ที่ถือครองทรัพย์สินภายใต้ชื่อ “อาศรมอมราวตี” โดยผู้ก่อตั้งและครอบครัวได้ร่วมกันสร้างธุรกิจและแบรนด์ ดังนี้ อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ (Amaravati Wellness Ceter) : ประกอบการด้านที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการด้านเวลเนส : https://www.amaravatiwellness.com โอรีแกนสปา (Origan Spa) : ประกอบการด้านสปาเพื่อสุขภาพ ที่ให้บริการแบบผสมผสานทั้งสปาของลานนา ไทย และอายุรเวท : https://www.origanspa.com ร้านอาหารมังสวิรัติเอ็กซ์ออนเอริธ์ (X On Earth Vegetarian Restuarant) : ให้บริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นเฉพาะมังสวิรัติ และวีแกน และเชี่ยวชาญพิเศษด้านอาหารอินเดียอายุรเวท : https://www.xonearth.com ฉัมบูคาเฟ่ (Shambhu Cafe) : ให้บริการด้านธาราบำบัด (Hydrotherapy หรือ Aquatherapy) ซึ่งถือเป็นที่แรก ๆ ของเชียงใหม่ที่ให้บริการแบบองค์รวม : https://www.shambhucafe.com โดยได้ร่วมกันฝ่าฟันความยาวลำบากในช่วงของวิกฤตการณ์ โควิค-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึง เดือนธันวาคม 2565 เป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่เริ่มธุรกิจได้เพียง 8 เดือน ในระหว่างวิกฤตการณ์ดังกล่าวทีมบริหารได้เปิดบริการพิเศษแก่ ชาวต่างชาติ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ เนื่องจากการสั่งปิดสนามบิน และการเดินทางต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทย และต่างชาติ โดยให้บริการที่พักในราคาที่มีส่วนลดกว่า 87% สำหรับห้องพัก (ราคาปกติ 1,500 บาท เหลือ 200 บาทต่อคืน) และ 67% สำหรับอาหาร (ราคาปกติ 150 บาท เหลือ 50 บาทต่อมื้อ) เพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านั้นสามารถพำนักพักพิงได้ในช่วงแห่งความยากลำบาก และผลจากการเปิดบริการพิเศษนี้ ทีมงานได้ให้บริการแก่ชาวต่างชาติเป็นจำนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 8 ชาติ (สหรัฐอเมริกา, อาร์เจนติน่า, บาซิล, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, อิหร่าน และสเปน) และชาวไทยอีกจำนวน 3 ท่าน โดยในจำนวนนี้มี 1 รายที่ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ และอีกหนึ่งรายชำระเพียงบางส่วน ซึ่งทีมงานได้ให้การยอมรับ และช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเหมือนกับลูกค้าปกติทั่วไป จนกระทั่งสถานการณ์การเดินทางภายในประเทศเปิดกว้างในอีกห้าเดือนถัดมา และด้วยการบริการพิเศษดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวทางของการทำธุรกิจ ที่สามารถทำรายได้ และในขณะเดียวกัน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ตามความจำเป็นและความสามารถของธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในช่วงวิกฤตการณ์ ทีมงานได้ร่วมกับชุมชนดำเนินการในเรื่องของ Eco System และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเส้นทางแม่ริม-สะเมิง การจัดตั้งกลุ่มเสน่ห์แม่ริม (เพื่อพัฒนาพื้นที่สองฝั่งคลองชลประทานแม่แตง-เชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วง น้ำรางเหมืองผ่า ไปจนถึง วัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการของประชาชน และพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปากทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวในถนนสายแม่ริม-สะเมิง หรือ 1096) โดยได้รับความช่วยเหลือจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดการกับปัญหาขยะและมลภาวะในพื้นที่ อันได้แก่ บ่อขยะแบบฝังกลบในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลแม่แรม และ อาคารพักขยะในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลริมใต้ ทั้งสองที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากพื้นที่ประกอบการในรัศมี 500 เมตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2545 และได้ยุติลงในเดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยคำสั่งปิดบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาล และในปี พ.ศ. 2566 เราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐถึงสามหน่วยงานประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบรางวัล “ชนะเลิศ” ในกิจกรรมยกระดับการบริหารและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Chiang Mai Care Campaign เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพด้านอาหารวีแกน ปี พ.ศ. 2565 ในระดับหนึ่งดาว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบประกาศนียบัตรด้าน “เป็นศูนย์เวลเนสที่ได้รับการรับรอง” ทั้งด้านที่พัก สปาเพื่อสุขภาพ และร้านอาหาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ Thailand Wellness Business Make Over ได้คัดเลือกโปรแกรมของเราเป็นหนึ่งใน 20 แห่งทั่วประเทศไทย และได้รางวัลในลำดับที่ 9 ประกาศ ณ เดือนมิถุนายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ STGs (Sustainable Tourism Goals) ได้มอบประกาศนียบัตร Sustainable Tourism Acceleration Rating ในระดับ 5 ดาว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้มอบประกาศนียบัตรในด้าน เป็นต้นแบบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยเป็นหนึ่งใน 11 แห่งทั่วประเทศไทย จากการดำเนินการทั้งหมดข้างต้นของเรา ทีมงานจึงได้ได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจาก “ธุรกิจครอบครัว” เป็น “ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือวันที่ดังกล่าวเป็นการจัดตั้ง “บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่เป็นอยู่ดี จำกัด” อย่างเป็นทางการ และจากผลของการก่อตั้งดังกล่าว เราได้กำหนดปรัชญาและเป้าหมายการดำเนินการภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคมไว้ดังนี้ ปรัชญา เราเชื่อมั่นในความสามารถของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ที่สามารถเยียวยาและรักษาตนเองได้ ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายและวิถีธรรมชาติ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ และการฝึกอย่างง่าย มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อชีวิตของมนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาจากอุตสาหกรรมยาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมในระยะยาว เป้าหมายดำเนินการ เราได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ด้านประกอบด้วย ช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีด้วยวิถีธรรมชาติ : เรามุ่งมั่นจัดหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช้ยาของอุตสาหกรรมยา สำหรับอาการต่าง ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ และความดันโลหิตผิดปกติ เป้าหมายของเราคือการนำเสนอการเยียวยา ด้วยวิถีธรรมชาติ และสมุนไพร เพื่อให้บุคคลมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของตน สร้างงานสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ : เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ประสบปัญหา หรือ ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือชุมชนด้วยการมอบโอกาสการจ้างงานที่มีความหมาย จัดการกับความท้าทายของชุมชนและสิ่งแวดล้อม : เรามุ่งมั่นเผชิญกับความท้าทายในท้องถิ่น ด้วยการเปิดตัวโครงการริเริ่มที่กำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของเรา คือ การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ การลงทุนในกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม : เราทุ่มเทเพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยการจัดสรรผลกำไร 70% ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มทางสังคม และ ลงทุนในองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนซ้ำในธุรกิจของเราเอง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน ให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา : เราเชื่อในการแบ่งปันความสำเร็จ ผลกำไร 30% ของเราจะถูกแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นของเรา โดยตระหนักถึงบทบาทของพวกเขาในการเติบโตและความสำเร็จของเรา สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองที่เราร่วมกันสร้างขึ้น

Booth Number : T07

Intercare Asia

Headline : อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food and Meals)

Brand : เอ็กซ์ออนเอิร์ธ (X On Earth)

Model : X On Earth

Description : เอ็กซ์ออนเอิร์ธ เป็นจุดหมายปลายทางร้านอาหารชั้นนำที่นำเสนอเมนูหลากหลายของอาหารมังสวิรัติและวีแกน เรามุ่งมั่นที่จะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่สดใหม่ที่สุดเพื่อให้ทุกเมนูไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย อาหารของเราคัดสรรและสร้างเมนูทุกจานด้วยความห่วงใยและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทานอาหารที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ตั้งอยู่บนยอดเขาแม่ริมที่มองเห็นวิวที่งดงาม ร้านของเรามีบรรยากาศเงียบสงบและเป็นกันเอง เหมาะสำหรับการทานอาหารที่ผ่อนคลายกับเพื่อนและครอบครัว เราให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัตถุดิบที่เลือกใช้ที่เป็นมิตรกับโลก ที่เอ็กซ์ออนเอิร์ธเราเชื่อว่าอาหารควรเป็นแหล่งช่วยเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ เมนูของเรามีทั้งเมนูหลักที่อิ่มอร่อยและสลัดที่สดชื่น เพื่อพิชิตทุกความรู้สึกของคุณ

X On Earth is a premier dining destination offering a diverse menu of vegetarian and vegan dishes. Our commitment to using the freshest, locally-sourced ingredients ensures that every dish is not only delicious but also nutritious. Our chefs craft each meal with care and creativity, providing a unique culinary experience that caters to health-conscious diners. Located with a breathtaking view of Maerim Hill Top, our restaurant offers a serene and inviting atmosphere, perfect for a relaxed meal with friends and family. We prioritize sustainability, using eco-friendly practices and ingredients that are kind to the planet. At X On Earth, we believe that food should nourish both the body and the soul. Our menu features a variety of options, from hearty mains to light, refreshing salads, all designed to delight the senses. Join us for a dining experience that celebrates the harmony of nature and cuisine.

Type of product or service : Herbs, organic food / สมุนไพร อาหารออร์แกนิค

Advantages of product : X On Earth Vegetarian and Vegan Restaurant offers numerous advantages that make it a top choice for health-conscious diners and those seeking sustainable dining options:
1. Fresh, Organic Ingredients: We use only the freshest, organic ingredients sourced from local farmers and trusted suppliers, ensuring high quality and supporting local agriculture.
2. Health Benefits: Our plant-based dishes are packed with nutrients, free from artificial additives, GMOs, and preservatives, promoting better health and well-being.
3. Sustainability: Committed to eco-friendly practices, we minimize our environmental impact through sustainable sourcing and waste reduction initiatives.
4. Allergen-Friendly Options: We provide a range of allergen-friendly options, ensuring that everyone can enjoy our delicious meals safely.
5. Community Support: By sourcing locally and supporting sustainable practices, we contribute positively to our community and environment.
6. Welcoming Atmosphere: Our restaurant provides a cozy, welcoming environment where diners can relax and enjoy their meals.

Industries & Business targeted : The target buyers of X On Earth Vegetarian and Vegan Restaurant span a variety of industries and business sectors, reflecting the growing interest in plant-based diets and sustainable living. Key target groups include:
1. Corporate Sector: Companies interested in promoting employee health and wellness through corporate dining programs and catering services.
2. Hospitality and Tourism: Hotels, resorts, and travel agencies looking to offer plant-based dining options to attract health-conscious travelers.
3. Healthcare Industry: Hospitals, clinics, and wellness centers seeking nutritious meal options for patients and staff to support overall health and recovery.
4. Fitness and Sports: Gyms, fitness centers, and sports teams focused on providing healthy, nutrient-rich meal options to support athletes and fitness enthusiasts.
5. Educational Institutions: Schools, universities, and training centers aiming to offer healthy and sustainable meal choices for students and staff.
6. Event Planning: Event planners organizing conferences, weddings, and special events that require diverse and inclusive catering options.
7. Retail and Consumer Goods: Health food stores, organic markets, and grocery chains looking to partner for promotional events and special offers.
8. Real Estate: Developers and property managers incorporating wellness amenities, including plant-based dining options, in residential and commercial properties.
9. Non-Profit Organizations: NGOs and community groups focused on health promotion, sustainability, and environmental advocacy, seeking partnerships for events and initiatives.
10. Individual Consumers: Health-conscious individuals, vegans, vegetarians, and those with dietary restrictions seeking delicious, nutritious, and eco-friendly dining options. By targeting these diverse sectors, X On Earth can effectively reach a wide audience, promoting plant-based cuisine and sustainable living across various communities and industries.

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่เป็นอยู่ดี (Chiang Mai Wellbeing Social Enterprise)

Company profile : เราเริ่มประกอบธุรกิจด้านเวลเนส หรือ ธุรกิจที่บริการเพื่อความเป็นอยู่ดีของผู้รับบริการ ในปี พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน โดยเริ่มต้นในชื่อของธุรกิจว่า “บริษัท อาร์ทอินโฟ จำกัด” ซึ่งเป็นการเริ่มธุรกิจด้วยปรัชญาที่ว่า “ช่วยกัน แบ่งปัน และเติบโตไปด้วยกัน” โดยผู้ก่อตั้งคือ นายฤทธี คุรุสิงห์ ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายทั้งด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม ประกันภัยประกันชีวิต การตลาด การเงินที่ปรึกษาการเงิน จากสถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในชื่อปัจจุบันว่า บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในชื่อปัจจุบันว่า บริษัท ฟิลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้นเมื่อเกษียณอายุจากงานประจำ ได้ริเริ่มทำธุรกิจ ที่สามารถทำร่วมกันได้กับครอบครัว จึงได้เริ่มต้นทำสัญญาบริหารทรัพย์สิน กับ บริษัท อมราวตี จำกัด ของท่านอาจารย์ ดร.พุทธจรัล พุทธจรัล ที่ถือครองทรัพย์สินภายใต้ชื่อ “อาศรมอมราวตี” โดยผู้ก่อตั้งและครอบครัวได้ร่วมกันสร้างธุรกิจและแบรนด์ ดังนี้ อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ (Amaravati Wellness Ceter) : ประกอบการด้านที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการด้านเวลเนส : https://www.amaravatiwellness.com โอรีแกนสปา (Origan Spa) : ประกอบการด้านสปาเพื่อสุขภาพ ที่ให้บริการแบบผสมผสานทั้งสปาของลานนา ไทย และอายุรเวท : https://www.origanspa.com ร้านอาหารมังสวิรัติเอ็กซ์ออนเอริธ์ (X On Earth Vegetarian Restuarant) : ให้บริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นเฉพาะมังสวิรัติ และวีแกน และเชี่ยวชาญพิเศษด้านอาหารอินเดียอายุรเวท : https://www.xonearth.com ฉัมบูคาเฟ่ (Shambhu Cafe) : ให้บริการด้านธาราบำบัด (Hydrotherapy หรือ Aquatherapy) ซึ่งถือเป็นที่แรก ๆ ของเชียงใหม่ที่ให้บริการแบบองค์รวม : https://www.shambhucafe.com โดยได้ร่วมกันฝ่าฟันความยาวลำบากในช่วงของวิกฤตการณ์ โควิค-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึง เดือนธันวาคม 2565 เป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่เริ่มธุรกิจได้เพียง 8 เดือน ในระหว่างวิกฤตการณ์ดังกล่าวทีมบริหารได้เปิดบริการพิเศษแก่ ชาวต่างชาติ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ เนื่องจากการสั่งปิดสนามบิน และการเดินทางต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทย และต่างชาติ โดยให้บริการที่พักในราคาที่มีส่วนลดกว่า 87% สำหรับห้องพัก (ราคาปกติ 1,500 บาท เหลือ 200 บาทต่อคืน) และ 67% สำหรับอาหาร (ราคาปกติ 150 บาท เหลือ 50 บาทต่อมื้อ) เพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านั้นสามารถพำนักพักพิงได้ในช่วงแห่งความยากลำบาก และผลจากการเปิดบริการพิเศษนี้ ทีมงานได้ให้บริการแก่ชาวต่างชาติเป็นจำนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 8 ชาติ (สหรัฐอเมริกา, อาร์เจนติน่า, บาซิล, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, อิหร่าน และสเปน) และชาวไทยอีกจำนวน 3 ท่าน โดยในจำนวนนี้มี 1 รายที่ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ และอีกหนึ่งรายชำระเพียงบางส่วน ซึ่งทีมงานได้ให้การยอมรับ และช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเหมือนกับลูกค้าปกติทั่วไป จนกระทั่งสถานการณ์การเดินทางภายในประเทศเปิดกว้างในอีกห้าเดือนถัดมา และด้วยการบริการพิเศษดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวทางของการทำธุรกิจ ที่สามารถทำรายได้ และในขณะเดียวกัน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ตามความจำเป็นและความสามารถของธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในช่วงวิกฤตการณ์ ทีมงานได้ร่วมกับชุมชนดำเนินการในเรื่องของ Eco System และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเส้นทางแม่ริม-สะเมิง การจัดตั้งกลุ่มเสน่ห์แม่ริม (เพื่อพัฒนาพื้นที่สองฝั่งคลองชลประทานแม่แตง-เชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วง น้ำรางเหมืองผ่า ไปจนถึง วัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการของประชาชน และพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปากทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวในถนนสายแม่ริม-สะเมิง หรือ 1096) โดยได้รับความช่วยเหลือจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดการกับปัญหาขยะและมลภาวะในพื้นที่ อันได้แก่ บ่อขยะแบบฝังกลบในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลแม่แรม และ อาคารพักขยะในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลริมใต้ ทั้งสองที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากพื้นที่ประกอบการในรัศมี 500 เมตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2545 และได้ยุติลงในเดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยคำสั่งปิดบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาล และในปี พ.ศ. 2566 เราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐถึงสามหน่วยงานประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบรางวัล “ชนะเลิศ” ในกิจกรรมยกระดับการบริหารและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Chiang Mai Care Campaign เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพด้านอาหารวีแกน ปี พ.ศ. 2565 ในระดับหนึ่งดาว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบประกาศนียบัตรด้าน “เป็นศูนย์เวลเนสที่ได้รับการรับรอง” ทั้งด้านที่พัก สปาเพื่อสุขภาพ และร้านอาหาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ Thailand Wellness Business Make Over ได้คัดเลือกโปรแกรมของเราเป็นหนึ่งใน 20 แห่งทั่วประเทศไทย และได้รางวัลในลำดับที่ 9 ประกาศ ณ เดือนมิถุนายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ STGs (Sustainable Tourism Goals) ได้มอบประกาศนียบัตร Sustainable Tourism Acceleration Rating ในระดับ 5 ดาว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้มอบประกาศนียบัตรในด้าน เป็นต้นแบบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยเป็นหนึ่งใน 11 แห่งทั่วประเทศไทย จากการดำเนินการทั้งหมดข้างต้นของเรา ทีมงานจึงได้ได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจาก “ธุรกิจครอบครัว” เป็น “ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือวันที่ดังกล่าวเป็นการจัดตั้ง “บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเชียงใหม่เป็นอยู่ดี จำกัด” อย่างเป็นทางการ และจากผลของการก่อตั้งดังกล่าว เราได้กำหนดปรัชญาและเป้าหมายการดำเนินการภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคมไว้ดังนี้ ปรัชญา เราเชื่อมั่นในความสามารถของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ที่สามารถเยียวยาและรักษาตนเองได้ ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายและวิถีธรรมชาติ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ และการฝึกอย่างง่าย มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อชีวิตของมนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาจากอุตสาหกรรมยาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมในระยะยาว เป้าหมายดำเนินการ เราได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ด้านประกอบด้วย ช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีด้วยวิถีธรรมชาติ : เรามุ่งมั่นจัดหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช้ยาของอุตสาหกรรมยา สำหรับอาการต่าง ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ และความดันโลหิตผิดปกติ เป้าหมายของเราคือการนำเสนอการเยียวยา ด้วยวิถีธรรมชาติ และสมุนไพร เพื่อให้บุคคลมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของตน สร้างงานสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ : เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ประสบปัญหา หรือ ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือชุมชนด้วยการมอบโอกาสการจ้างงานที่มีความหมาย จัดการกับความท้าทายของชุมชนและสิ่งแวดล้อม : เรามุ่งมั่นเผชิญกับความท้าทายในท้องถิ่น ด้วยการเปิดตัวโครงการริเริ่มที่กำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของเรา คือ การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ การลงทุนในกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม : เราทุ่มเทเพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยการจัดสรรผลกำไร 70% ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มทางสังคม และ ลงทุนในองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนซ้ำในธุรกิจของเราเอง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน ให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา : เราเชื่อในการแบ่งปันความสำเร็จ ผลกำไร 30% ของเราจะถูกแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นของเรา โดยตระหนักถึงบทบาทของพวกเขาในการเติบโตและความสำเร็จของเรา สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองที่เราร่วมกันสร้างขึ้น

Booth Number : T07

Pre-registration