บทความข่าวประชาสัมพันธ์

“สธ.” เปิดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020”

“สธ.” เปิดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020”

สร้างเครือข่ายวิชาการ - นวัตกรรมนานาชาติ
ดันไทยสู่ศูนย์กลางการแพทย์-ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุอาเซียน


ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจร ครั้งที่ 5 เผยเป็นเวทีสร้างเครือข่ายวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยระดับนานาชาติ ผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และประเทศต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของอาเซียน ด้านผู้จัดงานชี้ตลาดผู้สูงอายุยังสดใสในระยะยาวมีมูลค่ากว่า 107,000 ล้านบาทต่อปี ดึงนวัตกรรมสุดล้ำและสินค้า บริการสำหรับผู้สูงวัยจัดแสดงกว่า 100 บูธ มั่นใจเงินสะพัดในงานกว่า 500 ล้านบาท

นายแพทย์ หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเปิดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020) ว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีสถิติของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือราว 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 ซึ่งถือว่าไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสังคมไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำหนดแนวทาง และเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มวัยทำงานถึงความสำคัญของการเตรียมตนเองสู่การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเอง ดำรงชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสร้างทัศนคติของคนในสังคมให้มองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้มีศักยภาพ ซึ่งการจัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุได้ในอนาคต ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ สู่การบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียน โดยได้ริเริ่มผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI) ขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์ของอาเซียน ที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย และเป็นแนวทางที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

“สำหรับ งาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 นี้กระทรวงมองเห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทของไทย ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต โดยภายในงานทางสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สวทช. จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ เช่น พูดคุยถึงทิศทางนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน” ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ด้านนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของไทยที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และมีความต้องการครอบคลุมอยู่ในหลายธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต่างเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาว ส่งผลให้ที่ผ่านมามูลค่าตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นสูงถึง 107,000 ล้านบาทต่อปี ผู้จัดงานจึงได้จัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจร ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายในงานได้รวบรวมสินค้าบริการด้านผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อ เพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานและหลังจากงานทั้งสิ้น 500 ล้านบาท

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และโรงพยาบาลซีจีเอช, การจัดแสดงสินค้ากลุ่ม Smart Life for Elderly People นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การเปิดตัวหุ่นยนต์ Dinsow AI Nose นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งด้วยลมหายใจรายแรกของโลกที่มีความแม่นยำ 93% ในการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด ผลิตโดยฝีมือคนไทย จากบริษัท CT Asia Robotics และน้อง Genie หุ่นยนต์จาก TA ROBOT มาสาธิตการใช้งานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ อุปกรณ์ Smart Home เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้านจาก Hafele ที่จำลองการออกแบบห้องน้ำเหมาะกับผู้สูงวัย มีการใช้เทคโนโลยีประตูห้องน้ำสำหรับผู้ใช้ Wheel Chair มือจับประตูยับยั้งแบคทีเรีย อุปกรณ์ช่วยพยุงหลายหลายรูปแบบ เฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกิจกรรมจาก OPPY Club คอร์สการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เช่นการใช้ YouTube โซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งได้นำสินค้าเพื่อผู้สูงอายุที่หลากหลายมาจัดแสดงด้วย เช่น อาหารนุ่มสูตรพิเศษจาก SOFT spoon เตียงสำหรับผู้ป่วยหรือมีปัญหาแผลกดทับ จาก APEX ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง Eighty Eight เป็นต้น

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 ทีเส็บได้มีแคมเปญ Re-Energizing Exhibition เป็นการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “New Norm” ด้วย technology tools program เช่น Virtual Meeting Space เพื่อเชื่อมโยงงานสู่โลกออนไลน์ เเละสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยเเพลตฟอร์มการจัดประชุมเเละเเสดงสินค้าออนไลน์ สร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงงานในรูปเเบบใหม่ผ่านทั้งออนไลน์เเละออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปี 2563 นี้ ทีเส็บได้นำนโยบายดังกล่าวมาส่งเสริมในงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงาน InterCare Asia 2020 ที่ทีเส็บได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้การพัฒนาเเละยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ด้านนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า InterCare Asia 2020 ถือเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อตอบรับตลาดผู้สูงอายุ และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการพบปะคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี ส.อ.ท.จึงได้สนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสมาชิกที่มีมากกว่า 11,000 ราย และเชิญสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมเสริมอาหารมาจัดแสดงสินค้าภายใต้พาวิลเลี่ยมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาจัดแสดง อาทิ รถตุ๊กตุ๊ก ไฟฟ้า “พันธ์” ที่ออกแบบให้พื้นรถต่ำสะดวกต่อการก้าวขึ้นลงของผู้สูงอายุ และยังสามารถปรับใช้รับส่งผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ได้ เป็นต้น

สำหรับการจัดงาน InterCare Asia 2020 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://intercare-asia.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ : บริษัท โมเดิร์นเทียร์ จำกัด คุณธิดารัตน์ เหมือนดวง (ซัมเมอร์) 09-7202-9229, 08-1447-0063

Pre-registration